|
وضعيت پوشش شبکه هاي راديويي FM و تلويزيوني در کل کشور
استان:
v
شبکه FM:
v
صفحه 1 از312 (6235 مورد)
[1]
2
3
4
5
6
7
310
311
312
نام ايستگاه
استان
شهرستان
بخش
شبکه
فرکانس
 
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 
نوجه مهرآذربايجان شرقيجلفاسيه رودمعارف106 
نوجه مهرآذربايجان شرقيجلفاسيه رودجوان98 
نوجه مهرآذربايجان شرقيجلفاسيه رودپيام95 
نوردوزآذربايجان شرقيجلفاسيه رودمعارف104.3 
نوردوزآذربايجان شرقيجلفاسيه رودورزش87.6 
نوردوزآذربايجان شرقيجلفاسيه رودفرهنگ90.7 
نوردوزآذربايجان شرقيجلفاسيه رودجوان93.9 
نوردوزآذربايجان شرقيجلفاسيه رودقران97.2 
نوردوزآذربايجان شرقيجلفاسيه رودپيام100.7 
هرگلانآذربايجان شرقيتبريزمركزيفرهنگ92.5 
هرگلانآذربايجان شرقيتبريزمركزيورزش89.4 
هرگلانآذربايجان شرقيتبريزمركزيجوان95.7 
هرگلانآذربايجان شرقيتبريزمركزيقران99 
هرگلانآذربايجان شرقيتبريزمركزيپيام102.5 
هرگلانآذربايجان شرقيتبريزمركزيمعارف106.1 
الماسآذربايجان شرقيشبسترتسوجپيام103.2 
الماسآذربايجان شرقيشبسترتسوجورزش90.1 
الماسآذربايجان شرقيشبسترتسوجفرهنگ93.2 
الماسآذربايجان شرقيشبسترتسوججوان96.4 
الماسآذربايجان شرقيشبسترتسوجقران99.7 
صفحه 1 از312 (6235 مورد)
[1]
2
3
4
5
6
7
310
311
312