|
وضعيت پوشش شبکه هاي راديويي FM و تلويزيوني در کل کشور
استان:
v
شبکه FM:
v
صفحه 1 از309 (6165 مورد)
[1]
2
3
4
5
6
7
307
308
309
نام ايستگاه
استان
شهرستان
بخش
شبکه
فرکانس
 
[Condition]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 
گنبرف 2آذربايجان شرقياسکومرکزيپيام104.5 
گنبرف 2آذربايجان شرقياسکومرکزيفرهنگ106.5 
آرموداغآذربايجان شرقيميانهمرکزيجوان88.4 
آرموداغآذربايجان شرقيميانهمرکزيورزش92.4 
آرموداغآذربايجان شرقيميانهمرکزيمعارف96.4 
آرموداغآذربايجان شرقيميانهمرکزيقران100.4 
آرموداغآذربايجان شرقيميانهمرکزيپيام104.4 
آرموداغآذربايجان شرقيميانهمرکزيفرهنگ106.4 
قوشه بلاغآذربايجان شرقيميانهکاغذکنانجوان88.2 
قوشه بلاغآذربايجان شرقيميانهکاغذکنانورزش92.2 
قوشه بلاغآذربايجان شرقيميانهکاغذکنانمعارف96.2 
قوشه بلاغآذربايجان شرقيميانهکاغذکنانقران100.2 
قوشه بلاغآذربايجان شرقيميانهکاغذکنانپيام104.2 
قوشه بلاغآذربايجان شرقيميانهکاغذکنانفرهنگ106.2 
آغبلاغآذربايجان شرقيقره آغاجشاديانجوان87.6 
آغبلاغآذربايجان شرقيقره آغاجشاديانايران89.6 
آغبلاغآذربايجان شرقيقره آغاجشاديانورزش91.6 
آغبلاغآذربايجان شرقيقره آغاجشادياناستاني93.6 
آغبلاغآذربايجان شرقيقره آغاجشاديانمعارف95.6 
آغبلاغآذربايجان شرقيقره آغاجشاديانقران99.6 
صفحه 1 از309 (6165 مورد)
[1]
2
3
4
5
6
7
307
308
309